inrichting Recyclagepark

Kasterlee aan het woord

Sinds 2012 is de gemeente Kasterlee reeds op zoek naar een locatie voor een recyclagepark dat centraal gelegen is.
Het huidige recyclagepark is te klein om een modern recyclagepark in onder te brengen met voldoende buffering en ruimte om de toekomende wagens op het terrein een plaats te geven.
Uit het alternatievenonderzoek kwamen 4 locaties. Van deze 4 heeft de locatie Hoge Rielen 1A de grootste voorkeur. Het betreft een voormalig landbouwbedrijf met een problematiek van verontreiniging. De omvorming van deze site vormt een opportuniteit om deze te saneren en een nieuwe bestemming te geven. De locatie ligt ook zeer centraal in de gemeente in functie van de bereikbaarheid van een recyclagepark voor alle bijna 19.000 inwoners.
Deze locatie werd intussen voorgelegd aan de betrokken administraties en agentschappen en mits een aantal randvoorwaarden zou een recyclagepark op die locatie in de toekomst mogelijk zijn, uiteraard na opmaak van een RUP. Vanuit de buurtbewoners van het huidige recyclagepark is intussen een actiecomité opgericht dat gekant is tegen de voorgestelde nieuwe locatie te Hoge Rielen 1A.
Aangezien deze locatie gelegen is in de open ruimte, zouden we als gemeente de kans willen aangrijpen om deze locatie ook aan andere experts voor te leggen via dit laboratorium publieke ruimte. Graag hadden we hun visie en advies ontvangen over de mogelijke inrichting van een recyclagepark op de voorgestelde locatie.

Wat zeggen onze experten?

De vraag van de gemeente Kasterlee over een goede inrichting van een nieuw recyclagepark op de gekozen locatie aan de Hoge Rielen, blijft een beetje onbehandeld. Het bleek immers voor onze experten moeilijk om advies te kunnen verlenen voor een goede ruimtelijke inrichting op deze locatie.

De achtergrond van de totstandkoming van de beslissing om de locatie aan de Hoge Rielen te weerhouden, werd niet meegedeeld, wat een goede beoordeling verder bemoeilijkt.

Wel stippen de experten enkele aanbeveling aan voor gemeentes met gelijkaardige dossiers:

  • Een landschappelijke inkleding als buffer is bijna altijd wenselijk ongeacht de gekozen locatie.
  • De hoogdynamische functie van een recyclagepark vraagt om een voldoende groot lokaal draagvlak. Zorg dat je burgers gehoord worden en zoek in een positieve, persoonlijke sfeer naar geschikte oplossingen vertrekkende vanuit de bezorgdheden.
  • Waar mogelijk voorzie je best een inplanting aan de rand van de bebouwde kom of in KMO-zone omwille van de reeds aanwezige infrastructuur, de hoogdynamische functie en bijhorende verkeersstromen.
  • Een koppeling met andere functies is wenselijk zodat er ruimtelijke harmonie blijft.
  • Waar mogelijk beperkt een nieuwe inplanting zo veel mogelijk het (open)ruimtegebruik.