Het Opzet

Waarom dit laboratorium?

Dit laboratorium buigt zich over het onderbenut potentieel van gemeente-eigendommen

Vaak is een relatief groot percentage van het grondgebied van een gemeente eigendom van de betreffende gemeente. Daardoor heeft een lokaal bestuur een directe vat op een deel van de open ruimte en de invulling ervan. Vaak gaat het over veel percelen maar zijn deze sterk versnipperd en is het overzicht niet altijd raadpleegbaar. Bovendien zijn bevoegdheden voor de invulling van de openbare open ruimte soms verspreid bij verschillende diensten binnen een bestuur of onderhevig aan hoger beleid. Ondanks meer bewustwording en goede voorbeelden, wordt het potentieel van veel terreinen niet altijd benut. Nochtans is op relatief korte termijn winst te boeken op ruimtelijke, ecologische en sociale thema’s die immers ook broodnodig zijn. 

Slechts enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Klimaatadaptatie en -mitigatie (waterberging, CO2-opslag, “koeltegroen” in hitte-eilanden, groene energie,…)
  • Beeldkwaliteit en streekidentiteit
  • Ontspanning en sociale ontmoetingsplaatsen.
  • Realisatie recreatieve en/of groen-blauwe links
  • Stadslandbouw
  • Biodiversiteitswinst (inclusief agro-biodiversiteit): urbane natuur, wildernisnatuur, buurtgroen,…
  • enz…

Het openruimtegebied, grosso modo de som van landbouw, natuur en bos, is hierbij een evidentie. Maar ook open ruimte in verstedelijkte context kan onderwerp van dit laboratorium zijn. Denk maar aan stadsparken, pleintjes, wegbermen, “groene vingers”, water, leegstaande terreinen, restgronden  en “overstukjes”, enz… .

Met dit laboratorium krijg je de kans om je idee, probleem, een concreet perceel, beleidskeuze,… met betrekking tot publieke open ruimte voor te leggen aan 13 experten uit verschillende expertisedomeinen.

Het gaat daarbij niet om een volledige doorlichting van lijvige dossiers en Bijbelse epistels van feedback die je mag verwachten. Maar wel om een concrete vraag aan onze experten die met alle plezier beknopt inspiratie, ideeën en nieuwe inzichten aanreiken om verdere stappen te kunnen ondernemen.

U kan onbeperkt cases indienen, maar uiteindelijk selecteren we de 10 beste, meest concrete cases die samen ook het meest omvattend zijn voor verdere behandeling.

Dus aarzel zeker niet en grijp deze kans!! Neem hier kennis met onze experten!

Tot 31 december 2020 kan je je cases bezorgen

via het invulformulier.