De Experten

Annelies Beyens – De Landgenoten

Je hebt grond en je wil graag een duurzaam landbouwproject in jouw gemeente? Daarmee realiseer je immers een heel aantal beleidsdoelstellingen. Denk aan biodiversiteit, lokale economie, toerisme, klimaatadaptatie en -mitigatie, gezonde lokale voeding,… Bovendien draag je met zo’n initiatief bij aan 9 van de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s).

Maar wat is het potentieel van jouw gemeentegrond(en) voor een lokaal en duurzaam landbouwbedrijf? Hoe vind je een geschikte boer? En wat voor overeenkomst sluit je af? De Landgenoten starten duurzame en lokale landbouwprojecten op in Vlaanderen door de match te maken tussen grondeigenaar, boer & burger. Daarnaast bieden we advies op maat van zowel publieke als private eigenaren die willen inzetten op duurzame en lokale landbouw.

Ruth Soenen – Simply Community

Ruth Soenen is doctor in de antropologie en zaakvoerder van het onderzoeks- én praktijkbureau Simply Community. Meer dan 25 jaar bestudeert ze in Vlaanderen ‘het leven zoals het is’ en daar hoort ook de studie van het menselijk gedrag in het publieke domein bij. Samen met ruimtelijke experten zoals stedenbouwkundigen, ruimtelijk planners en architecten vertaalt ze deze alledaagse maar tevens wetenschappelijk kennis in diverse ruimtelijke projecten. Welke basiskennis over de gebruiker beheersen we best vooraleer we aan de slag gaan? Hoe werken we aan een levendig publiek domein met kansen voor ontmoeting. En wat betekent dat precies ‘ontmoeten’ in het publieke domein? Is dat hetzelfde als een ontmoeting in de petanqueclub of in het scoutslokaal waar we iedereen kennen? Community is één zijde van de medaille maar wat met de andere zijde? De zijde van conflict en veiligheid.

Wim Debaene – Regionale Landschappen

Wim Debaene is landschapsarchitect, ruimtelijk planner en werkzaam bij de vier Antwerpse Regionale Landschappen als overkoepelend projectmedewerker. Wim heeft voordien bij het studiebureau Stramien jarenlange expertise opgebouwd rond tal van ruimtelijke projecten – gaande van inrichting publieke ruimte tot master- en structuurplanning. Wim zijn expertiseveld situeert zich voornamelijk binnen gebiedsgerichte projecten rond erfgoed, landschap en recreatie. Momenteel werkt hij aan een Provinciaal plattelandsproject ‘PDPO kansenkavels’ met een deskundige begeleiding rond alternatieve invulling van bouwgronden met een hoge open ruimte waarde in de gemeenten Wuustwezel, Willebroek en Geel. Daarnaast werkt hij ook aan een Europees Interreg project rond forten en vestingsteden waarbij erfgoed wordt ingezet in toekomstige uitdagingen. Wim is tevens lid van de GECORO van Mortsel, de kwaliteitskamer van Wuustwezel en expert binnen de kwaliteitskamer van Igean.

Dieter Leyssen – 51N4E

Dieter Leyssen behaalde zijn masterdiploma architectuur aan de KULeuven en stadssociologie aan de London School of Economics and Political Science. Hij is sinds 2019 partner bij 51N4E, een innovatief collectief van ruimtelijke partners. Zijn focust ligt op een geïntegreerde aanpak van stedelijke infrastructuur (adaptive infrastructure) en stedenbouw die ontstaat vanuit diverse samenwerkingen (civic design). Hiernaast geeft hij les aan de masteropleiding stedelijk project van de KULeuven en architectuur en kunsten aan de UHasselt.

Kristien Ooms – Bos+

Kristien Ooms is projectcoördinator bij BOS+. BOS+ is de motor van acties rond duurzame lokale ontwikkeling door werk te maken van het behoud, het duurzaam beheer en de uitbreiding van bossen, hier en in het zuiden. BOS+ draagt bij tot een groeiend bewustzijn van het belang van bos en bomen voor een leefbare wereld voor mens, plant en dier. BOS+ werkt hiervoor actief samen met partnerorganisaties en lokale overheden om zo ook de publieke ruimte hierin te betrekken.

Marieke Verreet – Bosgroep Kempen Noord

Marieke Verreet is coördinator van vzw Bosgroep Kempen Noord.  De Bosgroepen ondersteunen boseigenaars bij het duurzaam beheer van hun bos en zorgen voor meer bos in jouw buurt. In de provincie Antwerpen zijn er 4 Bosgroepen. Ze staan klaar om iedereen te helpen met het bebossen van hun terrein. Samen met andere partners zetten ze zich in voor bosuitbreiding en de uitrol van het Bosuitbreidingsplan. Je kan bij hen ook altijd terecht voor alle vragen over de technische, wettelijke en financiële aspecten van bosbeheer.

Toon Luypaert – ANB

Toon Luypaert is strategisch beleidsraadgever bij het Agentschap voor Natuur en Bos. Waar hij onder meer innovatietrajecten mee begeleidt. Via zo’n traject worden projectvoorstellen op 6 maanden uitgewerkt en getest of ze levensvatbaar zijn. Voorbeelden van pilootprojecten die nu een product zijn geworden zijn: Kleine wildernissen, snoezelbossen en natuuroases.

Toon werkte voordien 6 jaar bij De Ambrassade als stafmedewerker Ruimte, Jeugdtoerisme, Jeugdlokalen, Groene Ruimte, Fuiven, Regulitis.  Hier bouwde hij kennis op rond o.a. gedeeld  ruimtegebruik, tijdelijk gebruik van (publieke)ruimte,…
Daarnaast is Toon sinds 2019 ook schepen in Merchtem waar bij bevoegd is voor Jeugd, Sport, Integratie, Digitalisering, Communicatie en Ontwikkelingssamenwerking. Hij kent dus ook het reilen en zeilen binnen een lokaal bestuur.

Jef Van Eyck – “Vormingplusser Kempen op rust”

Jef was de laatste 13 jaar van zijn carrière aan de slag bij het regionale vormingscentrum Vormingplus Kempen en werkte er voornamelijk rond de thema’s:

 • ecologische transitie in het project TransLab K (zie ook verder bij Wannes Van Coillie en Katrien Loots)
 • biodiversiteit, mobiliteit, energiebeleid en deeleconomie in het kader van de Kempense transitietour ‘Nieuwe Tijden’.
 • creatief gebruik van de open ruimte – project ‘ Plannen voor Plaats’
 • participatie-experiment over stadsinnovatie: ‘Mijn 2040’
 • betrekken van burgers bij gemeentelijke projecten en initiatieven inzake mobiliteit en dorpskernontwikkeling (in Vosselaar, Beerse,…)
 • betrokken bij Kempenpact 2030 van het Streekplatform Kempen en bij het Klimaatoverleg Kempen 2030
 • Coördinatie Stadsfestival Turnhout, Cultuurstad van Vlaanderen: culturele activiteiten in en met open ruimte.

Zijn ervaringen en contacten met denkers en doeners van de publieke ruimte op regionaal, provinciaal en nationaal vlak vormen de basis van Jef’s passie en voor evoluerende inzichten inzake het ‘publieke open ruimte- debat’. En ja, ook nog tijdens zijn pensioen. Zijn grote rugzak van ervaringen konden we dan ook niet links laten liggen.

Wannes Van Coillie en Katrien Loots – Translab K

Wannes en Katrien zijn de drijvende krachten achter Translab K: het netwerk van transitie-initiatieven en duurzame doeners in de Kempen. Je wil burgers of lokale initiatieven betrekken bij je project maar hebt geen idee hoe eraan te beginnen, wat de valkuilen zijn en hoe je fris en nieuw uit de hoek kan komen? Dan ben je bij Katrien & Wannes aan het juiste adres!

Met hun nieuwste wapenfeit ‘ontharding met oog voor biodiversiteit’ brachten ze de voorbije zomer experten uit verschillende invalshoeken samen rond de vraag hoe we “van hard naar zacht” kunnen. Ze organiseerden daarvoor in oktober Ecopolis Kempen, een debatnamiddag over dat thema.

Bovenal zijn ze –als sociaal-cultureel werkers bij Vormingplus Kempen- expert in het betrekken van burgers bij het vormgeven van omgeving. Projecten als ‘Beleef De Ruimte’, ‘Buurtbudget’, Fietsdorp Vosselaar, Plannen voor Plaats… leverden hen tal van ervaringen op die relevant kunnen zijn voor het proces dat je in jouw gemeente wil lopen.

Ive Van Bouwel – Stad Turnhout

Ive Van Bouwel is bio-ingenieur, ruimtelijk planner, projectmanager en werkzaam bij de Stad Turnhout als coördinator van de stadsontwikkelingsprojecten. In een ver verleden werkte Ive voor de Universiteit Gent om de veranderingen van landschappen in kaart te brengen. Ive zijn expertiseveld ligt voornamelijk in het begeleiden van complexe processen van stadsontwikkelingsprojecten, onderhandelen met ontwikkelaars, bedenken van alternatieve ontwikkelingsmechanismen en financiële calculaties, opzetten van participatieprocessen en adviseren van ontwerpen. Hij werkt momenteel aan diverse stadsontwikkelingsprojecten waaronder de gebiedsontwikkeling van de duurzame wijk Heizijdse Velden met het bijhorende park & stadsboerderij, park Begijneveldekens, woonproject Melkhoek en de ondertunneling van de zuidelijke ring (stedelijk plateau). Verder adviseert hij heel diverse ruimtelijke en mobiliteitsgebonden projecten van zowel de stad Turnhout als de stadsregio Turnhout. Daarnaast is hij mede-programmaregisseur van het Turnhoutse klimaatplan dat in opmaak is. Ive is tevens voorzitter van de milieu-adviesraad in buurgemeente Oud-Turnhout en was in het verleden lid van de GECORO van Oud-Turnhout.

Jean-François Van den Abeele – Fris in het Landschap

Fris in het Landschap is een ontwerpbureau dat verschillende disciplines bundelt: een combinatie van ruimtelijke planning, landschapsarchitectuur, ecologische kennis en participatie.

Duurzaamheid kenmerkt al hun projecten: een plan met belevingswaarde en gebruikswaarde met genoeg flexibiliteit voor het heden én vooral voor de toekomst. Sinds jaren is het bureau overtuigd dat we de praktijk moeten inschrijven in het klimaatverhaal. De urgentie van het klimaatvraagstuk dwingt ons tot herziening van onze eigen praktijk: de verschijningsvorm van de publieke ruimte en van het landschap zal veranderen – de focus zal komen te liggen op circulaire economie, netwerken en kringlopen, ecosysteemdiensten, biodiversiteit, betrokkenheid en participatie. Klimaatgericht ontwerpen start met een goede ruimtelijke planning. Bijzonder aandacht gaat bij Fris in het Landschap uit naar landschappelijke kwaliteit, identiteit, natuurwaarde en milieuzorg. Van bij het ontwerp wordt rekening gehouden met het toekomstig beheer (Harmonisch Park en Groenbeheer).

Een participatieve aanpak staat voorop waarbij bewoners en gebruikers mee dromen, denken en doen.

Kernopdrachten zijn

 • publieke ruimten
 • duurzame wijken
 • ruimtelijke plannen
 • natuurrijke parken
 • speelweefsel en speelnatuur
 • stadsontwikkeling en stadslandbouw
 • landschaps- en beheerplannen